Lesson 1 of 0
In Progress

12. stunda. Nogrieznis un riņķa līnija praktiska satura uzdevumos