Privātuma politika

1.MĒRĶIS

1.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2.PERSONAS DATU PĀRZINIS

2.1. Personas datu pārzinis ir SIA “V.V. Mācību centrs” (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras struktūrvienība ir Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (turpmāk – R1TV), reģistrācijas nr. – 53603062391, juridiskā adrese – „Iklāvi”, Iecavas novads, LV-3913, tālrunis: 20212200, e-pasts: info@r1tv.lv.

2.2. R1TV elektroniskā pasta adrese ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@r1tv.lv.

3.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Izglītības iestāde veic personas datu apstrādi un aizsardzību. 

3.2. Apstrādājot personas datus, Izglītības iestāde ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā”, Ministru kabineta noteikumus Nr. 177 ”Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumus Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumus Nr. 274 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”, Ministru kabineta noteikumus Nr. 528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”, Ministru kabineta noteikumus Nr.398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”, Ministru kabineta noteikumi “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – “Vispārīgā datu aizsardzības regula”), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus piemērojamos normatīvos aktus.

3.3. Izglītības iestāde piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.4. Izglītības iestāde personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Izglītības iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Izglītības iestādes norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4.PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

4.1. Personas datu kategorijas, kuras Izglītības iestāde lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • Izglītības dati:
  • Par Izglītojamo vispārējās izglītības programmā: Izglītojamā, Izglītojamā pārstāvja, izglītības darbinieku (pedagoga u.c.) identificējošā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, Izglītojamā radinieki (vecāki), likumiskā pārstāvja personas kods, pases dati, kontaktinformācija, pakalpojumu līgums, izglītības dati, diplomu kopijas, medicīnas izziņas (u26,u27 veidlapas), pakalpojuma maksa, maksājumu informācija, izglītības procesu regulējošajos normatīvajos aktos norādītie dati par Izglītojamo, izglītības  darbinieku – lai Izglītības iestāde varētu nodrošinātu vispārējās izglītības programmu īstenošanu.
  • Izglītojamo profesionālās pilnveides izglītības programmā: Klienta, Izglītojamā, potenciālā Izglītojamā, izglītības darbinieka (pedagoga u.c.) identificējošā informācija- vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, pakalpojumu līgums, pakalpojuma maksa, maksājumu informācija, izglītības dokuments (par konkrēto apmācību) – lai Izglītības iestāde varētu nodrošināt mūžizglītības un pieaugušo izglītības programmu īstenošanu.
  • Dati par potenciālajiem Izglītojamajiem: potenciālā Izglītojamā identificējošā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija – lai sagatavotu līguma noslēgšanu un noslēgtu līgumu par izglītības programmu īstenošanu. 
 • Personāla vadības dati: par darba pretendentiem (izglītība, kvalifikācija, amats, darba vieta, kontaktinformācija, CV) un par Izglītības iestādes darbiniekiem, tai skaitā pedagogiem (vārds, uzvārds, amats, personas kods, CV, pases dati, kontaktinformācija, darba līgums, bankas dati, darbinieka konts, radinieki, izglītības dati, kursi, valodu zināšanas, atvaļinājumi, izziņas, dokumenti, darba vēsture, atbrīvošana, darba informācija, veselības dati (informācija par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm) – lai nodrošinātu personāla vadību, tajā skaitā personāla atlasi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Grāmatvedības dati: par Izglītības iestādes darbiniekiem vārds, uzvārds, amats, dzimšanas datums, personas kods, pases dati, dzīvesvietas un deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, darba līgums, darba vēsture, bankas konta numurs, atalgojums, atalgojuma izmaiņas, prēmijas, piemaksas, dati par darbinieku veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, atvaļinājumi un atvaļinājuma naudas, dati par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm, samaksāto nodokļu summas, atvieglojumi, kursi, bērnu vārdi uzvārdi, personas kods, dzīvesvietas adrese), Klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem/to pārstāvjiem (pārstāvju vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija, līgumi.) – lai nodrošinātu grāmatvedības vešanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Lietvedības dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas un deklarētās dzīvesvietas adrese, amats, kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese), sarakste, sanāksmju norise un pieņemtie lēmumi, lai nodrošinātu lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Izglītības iestādes darbības un ar to saistīto notikumu atspoguļošanas, pakalpojumu reklamēšanas un izplatīšanas dati: Izglītības iestādes pasākumu apmeklētāju/dalībnieku, darbinieku, mediju pārstāvju vārds, uzvārds, amats, nodarbošanās, personu kontaktinformācija (telefons, e-pasts), personas attēla fiksācija videomateriālā vai fotogrāfijā – lai informētu sabiedrību par Izglītības iestādes darbību un tās aktivitātēm, kā arī lai reklamētu Izglītības iestādes darbību un tās pakalpojumus.
 • Videonovērošana Pārziņa biroja telpās: Darbinieku un apmeklētāju attēls (raksturo ārējo izskatu, apģērbu, gaitu, pārvietošanās virzienus) – lai nodrošinātu iespējamu pārkāpumu novēršanu, prevenciju un/vai atklāšanu attiecībā uz Pārziņa un Darbinieku īpašumu, kā arī dzīvību un veselību.
 • Citi dati, kurus persona ir pati sniegusi Izglītības iestādei, vai citi dati, kuru apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības vispārējās izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā vai kuru apstrāde ir nepieciešama Izglītības iestādes vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

4.2. Personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Izglītības iestādei kā akreditētam vispārējās izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenotājam normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, tai skaitā un jo īpaši Izglītojamā un Izglītojamā likumiskā pārstāvja identificēšanai, līgumu sagatavošanai un noslēgšanai, līguma saistību izpildei, Izglītojamo mācību gaitas (t.sk. gala pārbaudījumi) raksturojošo datu fiksēšanai, norēķinu administrēšanai, iebildumu vai pretenziju izskatīšanai, Izglītojamā un Izglītojamā likumiskā pārstāvja apmierinātības mērījumiem, attiecībā uz skolvadības sistēmām – arī saziņas procesa nodrošināšana starp izglītības iestādi un audzēkni un tā vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un izglītības procesa organizēšanai nepieciešamo dokumentu uzturēšana elektroniskā formā, izglītības procesa organizēšanai un nodrošināšanai kopumā. 
 • Izglītības iestādes personāla vadībai – personāla atlases nodrošināšanai un darbinieku un viņu darba gaitu raksturojošo dokumentu sagatavošanai un pārvaldībai.
 • Izglītības iestādes grāmatvedības vešanas nodrošināšanai.
 • Izglītības iestādes lietvedības nodrošināšanai, kā arī līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei.
 • Sabiedrības informēšanai par Izglītības iestādes darbību un reklāmas/pakalpojumu izplatīšanas nolūkos.
 • Izglītības iestādes un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai, kad tas ir nepieciešams

4.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: 

 • Lai izpildītu Izglītības iestādei ar normatīvajiem aktiem uzlikto juridisko pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. apakšpunkts).
 • Līgumu noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. apakšpunkts).
 • Lai izpildītu uzdevumus, ko Izglītības iestāde veic īstenojot Izglītības iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e. apakšpunkts).
 • Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a. apakšpunkts).
 • Kad nepieciešams nodrošināt Izglītības iestādes likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Izglītības iestādes un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai normatīvajiem aktiem izrietošas Izglītības iestādes leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. apakšpunkts).
 • Pārskats par personas datu kategorijām, apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu pievienots šīs Privātuma politikas pielikumā.

5.ĪPAŠU KATEGORIJU PERSONAS DATI

5.1. Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka aizliegumu tādu personas datu apstrādei, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrādi. 

5.2. Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz izņēmumus no minētā apstrādes aizlieguma, tai skaitā, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai datu pārzinis izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai datu subjekts ir devis nepārprotu piekrišanu attiecīgo personas datu apstrādei konkrētiem nolūkiem. Izglītības iestāde ierobežotā apjomā apstrādā normatīvajos aktos noteiktus veselības datus attiecībā uz tās darbiniekiem un Izglītojamajiem, lai izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktus pienākumus (piem., informācija par darbinieku pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm, Izglītojamā medicīnas kartē norādītā informācija).

6.AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

6.1. Izglītības iestādē nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

7.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Izglītības iestāde aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Izglītības iestādei saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus: 

 • datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

8.DATU SAŅĒMĒJI UN PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI

8.1. Personas datu saņēmēji ir Izglītības iestādes Latvijā un/vai ārvalstīs, Izglītojamie un to vecāki (likumiskie pārstāvji), pakalpojumu sniedzēji (piemēram, skolvadības sistēmas “E-klase”, “eSKOLA” uzturētājs) izglītības procesa nodrošināšanai, kompetentas valsts un pašvaldību institūcijas un to pārziņā esošas informācijas sistēmas (tai skaitā, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma). Dati var tikt padarīti pieejami arī auditoriem un citām Izglītības iestādes nolīgtām un pilnvarotām personām konkrētu uzdevumu veikšanai.

8.2. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm netiek veikta. No ārvalstīm, t.sk., trešajām valstīm, kas atrodas ārpus ES un EEZ,  var būt pieejama Izglītības iestādes tīmekļa vietnē (www.r1tv.lv) un Izglītības iestādes Facebook lapā, Twitter, Instagram un Youtube kontos norādītā informācija. 

8.3. Izglītības iestāde iegūst personas datus no datu subjektiem, kā arī kompetentām iestādēm (un to pārziņā esošajiem valsts reģistriem un informācijas sistēmām), kā piemēram, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Valsts izglītības informācijas sistēmas.

9.PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

9.1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams atbilstošajam personas datu apstrādes nolūkam, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. 

9.2. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

 • Visa informācija, lai izpildītu Izglītības iestādes veiktu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 • Informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas, ja vien nav saņemtas sūdzības par personāla atlases procesu, šādā gadījumā informācija tiek saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētā strīda izskatīšanai.
 • Personas dati, ko par sevi sniedz potenciālie Izglītojamie tiek saglabāti divus gadus no pieteikuma saņemšanas. Dati tiek dzēsti, ja šajā laikā netiek noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. 
 • Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
  • Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai Izglītības iestāde var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, audita vajadzībām, strīdu izšķiršanai, tiesību aizsardzība u.tml.);
  • Dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
  • Dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

9.3. Pēc tam, kad ir beidzies personas datu glabāšanas termiņš, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

10.DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

10.1. Personas datu subjektam ir šādas tiesības:

 • Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Izglītības iestādē.
 • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Izglītības iestādei piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt savu personas datu pārnesamību.
 • Jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja vien datu apstrāde neizriet no citiem tiesiskiem pamatiem (piemēram, apstrādi pamato Izglītības iestādei saistoši normatīvie akti). Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
 • Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • Iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Izglītības iestāde pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

11.SĪKDATNES (“COOKIES”) TĪMEKĻA VIETNĒ

 • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz lietotāja datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties lietotāja datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties lietotāja iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. 
 • Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Tādā gadījumā atsevišķi iestatījumi ir jāpielāgo katrā vietnes apmeklējuma reizē. Iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāka informācija par sīkdatnēm (angļu valodā) pieejama: https://www.aboutcookies.org/.
 • Izglītības iestāde izmanto analītikas rīku Google Analytics, kas veido sīkdatnes. Google Analytics ir rīks, lai vērtētu tīmekļa vietnes darbības efektivitāti un lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē (tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiku, no kādām valstīm un pilsētām ienāk apmeklētāji, no kādiem kanāliem (GoogleFacebookDelfi utt.), kādas ir populārākās sadaļas tīmekļa vietnē). Plašāka informācija (angļu valodā) pieejama: http://www.google.com/analytics/terms/us.html
 • Ja Izglītības iestādes tīmekļa vietnes apmeklētājs vēlas, lai netiktu iegūta informācija par tā aktivitātēm Izglītības iestādes tīmekļa vietnē, tīmekļa vietnes apmeklētājam ir jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uzGoogle Analytics.

12.KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

 • Komerciālus paziņojumus par Izglītības iestādes pakalpojumiem un citus ar sniegto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītus paziņojumus (piemēram, klientu aptaujas) Izglītības iestāde veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 • Saziņu ar klientiem un potenciālajiem klientiem Izglītības iestāde var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
 • Piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai var sniegt Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas vietnē www.maciesviegli.lv un www.r1tv.lv , Izglītības iestādes pakalpojumu pieteikšanas formās, Izglītības iestādes kontos sociālajos portālos un lietotnēs/ interneta lapās, kā arī Izglītības iestādes pārstāvjiem. Sniegtā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Saņēmējs jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi info@r1tv.lv, nomainot uz savas ierīces paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus vai izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 • Izglītības iestāde pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts saņēmēja pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var ilgt līdz trijām diennaktīm.
 • Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Izglītības iestāde var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

13.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 • Privātuma politika satur ziņas, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13., 14. pants un 15. pants. 
 • Izglītības iestāde ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Izglītības iestādes tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.
 • Privātuma politikas pielikumā: Pārskats par personas datu kategorijām, apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu.

Apstiprināti ar SIA “V.V. mācību centrs” valdes  2023. gada 30. jūnija  lēmumu Nr. 38